હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

અંકગણિત (Arithmetic) કોયડો – ૫ (ઉકેલ)

૪ ૦ ૪ ૭ ૩ ૧ ૩ ૫ ૯ ૭ ૭ ૩

આ પૂર્ણઘન સંખ્યા છે, અર્થાત્ તેનું પૂર્ણાંકમાં ઘનમૂળ નીકળી શકે છે. આને લગતા નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.

(૧) આનું ઘનમૂળ કેટલા અંકમાં આવશે? જવાબ : ૪ અંક

(૨) ઘનમૂળનો પહેલો અંક કયો? જવાબ : ૭

(૩) ઘનમૂળનો છેલ્લો અંક કયો? જવાબ : ૭

નોંધ : દાખલો ગણવાની તસ્દી લીધા વગર માત્ર સંખ્યા જોઈને જ જવાબો આપવાના છે.

-વલીભાઈ મુસા (રજૂકર્તા)

* * *

માર્ગદર્શન :

(૧) એકમના જમણી બાજુના અંકથી ડાબી તરફ ત્રણ ત્રણ અંકનાં જેટલાં જૂથ બને તેટલા અંકમાં ઘનમૂળ આવશે. છેલ્લું એટલે કે પહેલું જૂથ ૧,૨ કે ૩ અંકનું હોઈ શકે.

(૨) પહેલા જૂથના અંક માટે ૧ થી ૯ સુધીની સંખ્યાઓના ઘન કરતા જતાં જે બંધ બેસે તે ઘનમૂળનો પહેલો અંક બને.

(૩) છેલ્લા જૂથના છેલ્લા અંક માત્ર ઉપરથી ઘનમૂળનો છેલ્લો અંક મળી શકે. અહીં આપણે ૧ થી ૯ સુધીના અંકોનો ઘન કરીશું તો દરેકનો છેલ્લો અંક અલગ અલગ જ આવશે. અહીં ૭ નો ઘન ૩૪૩ થાય એટલે છેલ્લો અંક ૩ છે, માટે તેને સંબંધિત ૭ નો ઘન તેને લાગુ પડે; અને તેથી ઘનમૂળનો અંક ૭ નક્કી થઈ જશે.

ચકાસી જુઓ : ૧ નો ઘન=૧; ૨ નો ઘન=૮; ૩ નો ઘન=૨૭ વગેરે વગેરે.

છેલ્લે :

આ કોયડો ઘનમૂળના પહેલા અને છેલ્લા અંકને જાણવા પૂરતો છે. વચ્ચેના અંક માટે ઘનમૂળ કાઢીને જ જાણી શકાય. મોટી સંખ્યાઓનાં ઘનમૂળ માટે અવયવ પાડવાની રીતના બદલે ભાગાકારની રીતથી સરળતા રહેશે.

* * *

ભાગ લેનાર હાદજનો :

(૧) પ્રજ્ઞાબહેન વ્યાસ

(૨) સુરેશભાઈ જાની

(૩) દિલીપકુમાર એસ. અમીન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: