હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

‘Monkey Man’ Feeds Hundreds of Primates A Day

A 79-YEAR-OLD man has become famous in India after single-handedly feeding hundreds of monkeys every day. Self-proclaimed holy man, Shyam Sadhu has been feeding wild rhesus monkeys in the town of Rae Bareli, Uttar Pradesh for over 40 years. Shyam started feeding the monkeys in 1975 and his love for animals sees him helping cows, dogs, donkeys and any other animal he finds in need.

‘Monkey Man’ Feeds Hundreds of Primates A Day

Advertisements

Jokes no Bhrashtachar

Jokes no Bhrashtachar

ગોવિંદ પટેલ નો ” ડાયેટ મંત્ર ”

સાભાર.. શ્રી ગોવિંદ પટેલ, જેસરવાકર –વોટ્સેપ

તમારે વજન ઉતારવું છે ?

એનો અકસીર ઉપાય છે

ડાયેટ મંત્ર ” 

સવારમાં જમણા હાથમાં

‘’ખાખરો

નજર સામે રાખીને આ ગુરુમંત્ર વારંવાર બોલવો.

ડાયેટ મંત્ર

त्वमेव गांठिया च गोटा त्वमेव

त्वमेव भजिया जलेबी त्वमेव !

त्वमेव फाफड़ा च चटनी त्वमेव,

त्वमेव सर्वं ममरा च सेवं !!

જાદુ અને નૃત્યનો સંગમ

જાદુ અને નૃત્યનો સંગમ
The Illusionists And Light Balance Perform Epic Magic And Dance Collab – America’s Got Talent 2018

Merry Christmas of Mr Bean …Laughter Unlimited !

Merry Christmas of Mr Bean …Laughter Unlimited !

While Christmas shopping, Mr Bean purchases a bulky string of tree lights before making a shambles of a department store toy section. He later manages to acquire a free turkey and Christmas tree, and attempts to conduct a Salvation Army band. Finally, during Christmas dinner, Bean has quite a surprise in store for his long-suffering girlfriend.

Merry Christmas Mr Bean | Full Episode | Mr. Bean Official