હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

કુદરત પણ હસતી હોય છે …

સાભાર- સુ.શ્રી પ્રજ્ઞા વ્યાસ

કુદરતમાં પણ હાસ્ય વૃતિ-Sense of Humour કેવી હોય છે એ ગાજરના આ બે નમુના બતાવે છે.Mother Nature has a great Sense of Humor !

કુદરત બડી ફાંટાબાજ છે . એ ફળો અને શાક ભાજી ને જ નહી માણસોને પણ વિકૃત બનાવી એના પર બ્લેક હ્યુમર માણતી હોય છે.

Mother Nature

અમેરિકાનો કોમેડિયન અમેરિકનો વિષે ….

Courtesy-Mr.Sharad Shah

Read what an American Comedian George Carlin says

about America

“We’ve learned how to make a living but not a life. We’ve added years to life, not life to years.”

Carlin

બટુક તબલચી ….

Courtesy- Mr. Sharad Shah -F.B.

God’s gift – Small kids playing tabla

2ears old afghan boy playing tabla and singing

small kid playing tabla in gujarati prayer “jivan anjali thajo maru”

‘Hug Lady’

Troops flock to bedside of sick ‘Hug Lady’

Elizabeth Laird made it her mission to hug every Fort Hood soldier headed off to war… or coming home. Now, military personnel are returning the favor as she battles a serious illness.

આજની જોક ….. ગુગલ કૌર !

સન્તાસિંહ – અરે બનતા , ભાભીનું શું નામ છે ?

બનતાસિંહ – ગુગલ કૌર

સન્તાસિંહ  -ગુગલ ! કમાલ છે . આવું તો કઈ નામ હોય !

બનતાસિંહ –  એનું ગુગલ નામ બિલકુલ સાર્થક છે .

સન્તાસિંહ- કેમ ,કેવી રીતે ?

સન્તાસિંહ – કેમ કે એને જ્યારે એક પ્રશ્ન પૂછીએ તો એના 

વીસ જવાબ મળતા હોય છે !

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,592 other followers