હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી

         આ આખું ગહન શાસ્તર ગુમાવાઈ ન જાય; એ માટે બધી કસોટીઓ અને એમના જવાબ અહીં હમ્મેશ મળી રહેશે…નવા વાચકો પહેલાં માત્ર સવાલ વાંચે અને ન આવડે તો, (ઘણાંને નથી આવડ્યા!) જવાબ જોઈ લે.

      આ સવાલો માત્ર તમારા આનંદ માટે જ છે. એના જવાબ ન આપવા વિનંતી.

     તમારા જવાબને સાચા જવાબ સાથે સરખાવી જોજો.

 1. સવાલ…….    જવાબ…….
 2. સવાલ…….    જવાબ…….
 3. સવાલ…….    જવાબ…….
 4. સવાલ…….    જવાબ…….
 5. સવાલ…….     જવાબ…….
 6. સવાલ…….     જવાબ…….
 7. સવાલ…….     જવાબ…….
 8. સવાલ…….      જવાબ…….
 9. સવાલ…….     જવાબ…….
 10. સવાલ…….     જવાબ…….
 11. સવાલ…….     જવાબ…….
 12. સવાલ…….     જવાબ…….
 13. સવાલ…….     જવાબ…….
 14. સવાલ…….      જવાબ…….
 15. સવાલ…….      જવાબ…….
 16. સવાલ…….      જવાબ…….
 17. સવાલ…….      જવાબ…….
 18. સવાલ…….      જવાબ…….
 19. સવાલ…….      જવાબ…….
 20. સવાલ…….      જવાબ…….
 21. સવાલ…….      જવાબ…….
 22. સવાલ…….      જવાબ…….
 23. સવાલ…….      જવાબ…….
 24. સવાલ…….      જવાબ…….
 25. સવાલ…….      જવાબ…….
 26. સવાલ…….      જવાબ…….
 27. સવાલ…….      જવાબ…….
 28. સવાલ…….      જવાબ…….
 29. સવાલ…….      જવાબ…….
 30. સવાલ…….      જવાબ…….
 31. સવાલ…….      જવાબ…….
 32. સવાલ…….      જવાબ…….
 33. સવાલ…….      જવાબ……
 34. સવાલ…….      જવાબ…….
 35. સવાલ…….      જવાબ……. 
 36. સવાલ…….      જવાબ…….
 37. સવાલ…….      જવાબ……. 
 38. સવાલ…….      જવાબ…….
 39. સવાલ…….      જવાબ…….
 40. સવાલ…….      જવાબ…….
 41. સવાલ…….      જવાબ…….
 42. સવાલ…….      જવાબ…….
 43. સવાલ…….      જવાબ…….
 44. સવાલ…….     જવાબ……
 45. સવાલ…….     જવાબ……
 46. સવાલ…….     જવાબ……
 47. સવાલ…….     જવાબ……
 48. સવાલ…….     જવાબ……
 49. સવાલ…….     જવાબ……

કાણોદરનો કોયડો    જવાબ

 1.    

8 responses to “હુંશિયારીની કસોટી

 1. aataawaani January 5, 2015 at 5:03 pm

  બહુ અજબ ગજબના સવાલ છે

 2. aataawaani September 19, 2014 at 10:18 pm

  આ મારા માટે અઘરું છે .રાજાભાઈ .

 3. aataawaani February 2, 2014 at 10:31 am

  kasoti vaanchine aanand melvaay emaa unda utrai nahi budi maraay

 4. Pingback: હુંશિયારીની કસોટી – અમેરિકા | સૂરસાધના

 5. Pingback: હુંશિયારીની કસોટી – ૩૦; જવાબ | હાસ્ય દરબાર

 6. Pingback: हास्याष्टक – शरद शाह | હાસ્ય દરબાર

 7. Pingback: યાચે શું ચિનગારી ? | હાસ્ય દરબાર

 8. Pingback: હુંશિયારીની કસોટી – નવું પાનું | હાસ્ય દરબાર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: