હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Category Archives: રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

એક ગુજરાતીની પ્રેરણાદાયી સિદ્ધિગાથા

સૌજન્ય : ડો. રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી (હાદધણી)

***

સંપાદકીય બચાવનામું :

હાસ્ય દરબાર માત્ર તનાવમુક્તિનું માધ્યમ જ નથી, એ કોઈકવાર મોટિવેશનલ સામગ્રી પણ પીરસે છે. ગુજરાતી તરીકેની આપણી ગજ ગજ (મીટર મીટર) છાતી ફુલાવતી આ ગાથા અહીં એ આભારદર્શન અર્થે એટલા માટે મૂકવામાં આવી છે કે માનનીય મધુભાઈ ઠાકર દ્વારા સંચાલિત ‘મમતા’ સામયિકને આર્થિક આધાર પૂરો પાડવા આ કંપની દ્વિતીય કવરપેજ ઉપર તેની કાયમી જાહેરાત આપે છે. હાસ્ય દરબારના વાચકો કારકિર્દી બનાવતાં પોતાનાં સંતાનોને કાન પકડીને આ વિડિયો સંભળાવે તેવી જોહુકમીભરી આજ્ઞા આ આજ્ઞાકારી સંપાદક ફરમાવે છે.

-વલીભાઈ મુસા

આજની જોક – અફલાતુન રિપોર્ટર !

હાસ્ય દરબારનો કરાંચી ખાતેનો રિપોર્ટર લાગે છે !

Funny Pakistani Reporter

સાભાર- ડો. રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી -ફેસ બુક પરથી

અમદાવાદમાં સુરેશભાઈ જાની સાથે સ્નેહસંધ્યા–સભા.

હાદજનો આ જરૂર આત્મશ્લાઘા તો છે જ – Crossed over 500,000 વાચકો

Crossing  500,365  +  વાચકો ………………………

Thanks to all Darabari Writters,Copy Pasters  and Surfers !!!

આ જરૂર આત્મશ્લાઘા તો છે જ.

પણ ખૂણે ખાંચરેથી ગોતી,

અથવા મિત્રોએ પીરસવા  મોકલી હોય તેવી,

જાત જાતની અને ભાત ભાતની સામગ્રીને અહીં પ્રસિદ્ધિ આપી,

મિત્રોનાં સંઘર્ષોથી ભરપૂર જીવનમાં એક પળને હળવી  કરી આપવાની ઉમેદ પણ ખચિત છે  જ.

અહીં  કશું અમારું પોતાનું નથી.

હાદજનોના જે કોઈ કહેવાતા મૌલિક સર્જનો છે;

તે પણ કોઈક મહાન જોકરની અસીમ કૃપાના પ્રતાપે જ છે ;

એમ સૌ હાદજન દિલથી માને છે.

मेरे मय परस्त अह्बाबके लिए – હિમ્મતલાલ જોશી

मेरे मय परस्त अह्बाबके लिए.

This poem by Shri Himatlal Joshi aka Attai is written after his

” Heart got the Ring”

He has just reborn   – No Born to complete Over Hundred years…

We wish Attai to stay busy with Internet Family.

Dhavalrajgeera

http://www.bpaindia.org

Chief Editor – Self Proclaimed….Ha…..Ha …..Ha……

Hasyadarbar

Laughter the brain Body and Mind to keep Self “Happy” – Dhavalrajgeera

Incorporate Laughter

The phrase, “Laughter is the best medicine,” has become a cliché because it’s so true. We know that laughter has benefits far beyond mood. Laughter can actually enhance immunity and prolong life. (See this article for more on the benefits of laughter.) However, to elevate your mood, laughter can’t be beat — in fact, the mere expectation of laughter has been known to bring benefits.) There are several quick ways to have more fun and get more laughter in your life (jokes are some of my favorites), but the long-term strategy of maintaining a sense of humor about life can bring continual happiness, as well as less stress.

 Laughing is a reaction to certain stimuli. Traditionally, it is considered a visual expression of   happiness, or an inward feeling of joy.[citation needed] It may ensue from hearing a joke, beingtickled, or other stimuli.

Laughter is a part of human behavior regulated by the brain, helping humans clarify their intentions in social interaction[citation needed] and providing an emotional context to conversations.[citation needed] Laughter is used as a signal for being part of a group — it signals acceptance and positive interactions with others.[citation needed] Laughter is sometimes seen as contagious, and the laughter of one person can itself provoke laughter from others as a positive feedback.[1] This may account in part for the popularity of laugh tracks in situation comedy  television shows.[citation needed]

Laughter is anatomically caused by the epiglottis constricting the larynx.[citation needed]

The study of humor and laughter, and its psychological and physiological effects on the human body, is called gelotology.

Contents

[hide]

Nature of laughter

Laughter is a common response to tickling

Two girls laughing

Children are known to laugh a great deal more than adults: an average baby laughs around 300 times a day compared to an average adult, who laughs around 20 times a day, however this can depend on a person’s personality. According to some studies, the onset of adulthood causes a gradual change characterized by increased seriousness and a diminished engagement in laughter.[2] Laughter is an audible expression or appearance of excitement, an inward feeling of joy. It may ensue from jokestickling, and other stimuli. Researchers have shown infants as early as 17 days old have vocal laughing sounds or laughter.[3] It conflicts with earlier studies indicating that infants usually start to laugh at about four months of age. Laughter researcher Robert Provine said: “Laughter is a mechanism everyone has; laughter is part of universal human vocabulary. There are thousands of languages, hundreds of thousands of dialects, but everyone speaks laughter in pretty much the same way.” Babies have the ability to laugh before they ever speak. Children who are born blind and deaf still retain the ability to laugh.[citation needed]

Provine argues that “Laughter is primitive, an unconscious vocalization.” Provine argues that it probably is genetic. In a study of the “Giggle Twins”, two happy twins who were separated at birth and only reunited 43 years later, Provine reports that “until they met each other, neither of these exceptionally happy ladies had known anyone who laughed as much as she did.” They reported this even though they both had been brought together by their adoptive parents, who they indicated were “undemonstrative and dour.” He indicates that the twins “inherited some aspects of their laugh sound and pattern, readiness to laugh, and maybe even taste in humor.”[4]

Norman Cousins developed a recovery program incorporating megadoses of Vitamin C, along with a positive attitude, love, faith, hope, and laughter induced by Marx Brothers films. “I made the joyous discovery that ten minutes of genuine belly laughter had an anesthetic effect and would give me at least two hours of pain-free sleep,” he reported. “When the pain-killing effect of the laughter wore off, we would switch on the motion picture projector again and not infrequently, it would lead to another pain-free interval.”[5][6]

Scientists have noted the similarity in forms of laughter induced by tickling among various primates, which suggests that laughter derives from a common origin among primate species.[7][8]

A very rare neurological condition has been observed whereby the sufferer is unable to laugh out loud, a condition known as aphonogelia.[9]

Laughter and the brain

Principal fissures and lobes of thecerebrum viewed laterally. (Frontal lobe is blue, temporal lobe is green.)

Neurophysiology indicates that laughter is linked with the activation of the ventromedial prefrontal cortex, that produces endorphins.[10] Scientists have shown that parts of the limbic system are involved in laughter. This system is involved in emotions and helps us with functions necessary for humans’ survival. The structures in the limbic system that are involved in laughter: thehippocampus and the amygdala.[11]

The December 7, 1984, Journal of the American Medical Association describes the neurological causes of laughter as follows:

“Although there is no known ‘laugh center’ in the brain, its neural mechanism has been the subject of much, albeit inconclusive, speculation. It is evident that its expression depends on neural paths arising in close association with the telencephalic and diencephalic centers concerned with respiration. Wilson considered the mechanism to be in the region of the mesial thalamushypothalamus, and subthalamus. Kelly and co-workers, in turn, postulated that thetegmentum near the periaqueductal grey contains the integrating mechanism for emotional expression. Thus, supranuclear pathways, including those from the limbic system that Papez hypothesised to mediate emotional expressions such as laughter, probably come intosynaptic relation in the reticular core of the brain stem. So while purely emotional responses such as laughter are mediated by subcortical structures, especially the hypothalamus, and are stereotyped, the cerebral cortex can modulate or suppress them.”

Laughter and health

Bush and Berlusconi laughing

A link between laughter and healthy function of blood vessels was first reported in 2005 by researchers at the University of Maryland Medical Center with the fact that laughter causes the dilatation of the inner lining of blood vessels, the endothelium, and increases blood flow.[12] Drs. Michael Miller (University of Maryland) and William Fry (Stanford), theorize that beta-endorphin like compounds released by the hypothalamus activate receptors on the endothelial surface to release nitric oxide, thereby resulting in dilation of vessels. Other cardioprotective properties of nitric oxide include reduction of inflammation and decreased platelet aggregation.[13][14]

Laughter has also been shown to have beneficial effects on various other aspects of biochemistry. For example, laughter has been shown to lead to reductions in stress hormones such as cortisol andepinephrine. When laughing the brain also releases endorphins that can relieve some physical pain.[15] Laughter also boosts the number of antibody-producing cells and enhances the effectiveness of T-cells, leading to a stronger immune system.[16]

Causes

Late 19th century or early 20th century depiction of different stages of laughter on advertising cards

Common causes for laughter are sensations of joy and humor; however, other situations may cause laughter as well.

A general theory that explains laughter is called the relief theorySigmund Freud summarized it in his theory that laughter releases tension and “psychic energy”. This theory is one of the justifications of the beliefs that laughter is beneficial for one’s health.[17] This theory explains why laughter can be used as a coping mechanism when one is upset, angry or sad.

Philosopher John Morreall theorizes that human laughter may have its biological origins as a kind of shared expression of relief at the passing of danger. Friedrich Nietzsche, by contrast, suggested laughter to be a reaction to the sense of existential loneliness and mortality that only humans feel.

For example: a joke creates an inconsistency and the audience automatically try to understand what the inconsistency means; if they are successful in solving this ‘cognitive riddle‘ and they realize that the surprise was not dangerous, they laugh with relief. Otherwise, if the inconsistency is not resolved, there is no laugh, as Mack Sennett pointed out: “when the audience is confused, it doesn’t laugh”. This is one of the basic laws of a comedian, referred to “exactness”. It is important to note that sometimes the inconsistency may be resolved and there may still be no laugh. Because laughter is a social mechanism, an audience may not feel as if they are in danger, and the laugh may not occur. In addition, the extent of the inconsistency (and aspects of it timing and rhythm) has to do with the amount of danger the audience feels, and how hard or long they laugh. This explanation is confirmed by modern neurophysiology in the study of laughter and the brain.

Laughter can also be brought on by tickling. Although it’s found unpleasant by most people, being tickled often causes heavy laughter which is thought to be a reflex of the body, and is often uncontrollable.[18][19]

Human Laugh Structure and Anatomy

A normal laugh has the structure of “ha-ha-ha” or “ho-ho-ho.” It is unnatural, and one is physically unable to have a laugh structure of “ha-ho-ha-ho.” The usual variations of a laugh most often occur in the first or final note in a sequence- therefore, “ho-ha-ha” or “ha-ha-ho” laughs are possible. Normal note durations with unusually long or short “inter-note intervals” do not happen due to the result of the limitations of our vocal cords. This basic structure allows one to recognize a laugh despite individual variants.[20]

It has also been determined that eyes moisten during laughter as a reflex from the tear glands.[16]

Negative aspects

Laughter is not always a pleasant experience and is associated with several negative phenomena. Excessive laughter can lead to cataplexy, and unpleasant laughter “spells”, excessive elation, and fits of laughter can all be considered negative aspects of laughter. Unpleasant laughter spells, or “sham mirth,” usually occur in people who have a neurological condition; including patients with pseudobulbar palsy,multiple sclerosis and Parkinson’s disease. These patients appear to be laughing out of amusement but report that they are feeling undesirable sensations “at the time of the punch line”. Excessive elation is a common symptom associated with manic-depressivepsychoses and mania/hypomania. Those who suffer from schizophrenic psychoses seem to suffer the opposite- they do not understand humor or get any joy out of it. A fit describes an abnormal time when one cannot control the laughter or one’s body- sometimes leading to seizures or a brief period of unconsciousness. Some believe that fits of laughter represent a form of epilepsy.[21]

See also

Reference

  
 PLEASE, READ WHAT YOGI RAMESH HAS PUT !!  
 
 

 
“Laughter is the only best medicine approved by
Rajendra Trivedi, M.D.and by medical doctors.
Laughter is a natural self healing a easy way of handelling the stress and feeling happy al the time.
It helps in depression,anxiety,weight loss,blood pressure,insomnia.
It is a natural pain killer medicine, mantal health and instant happiness.” — January 15, 2012
 
 

YouTube Logo

Your Personal YouTube Digest – Jan 18, 2012

Latest subscription updates

laughingyogi1

Play all »

       

Latest bulletins

laughingyogi1

“Free laughing yoga session with Yogi in Plam Springs,Rancho Mirage,Garden Grove,owney,Long beach,Santa Ana,Hemet,Riverside,La-Quinta.
Laugh,breaht,and be happy.You are immortal soul on this earth,have o fear of death.” — January 15, 2012
“Laughter is the only best medicine approved by
Rajendra Trivedi { M.D.}and by medical doctors.Laughter is a natural self healing a easy way of handelling the stress and feeling happy al the time.It helps in depression,anxiety,weight loss,blood pressure,insomnia,natural pain killer medicine,mantal health and instant happiness.” — January 15, 2012
Follow Us:
Change Email Preferences
© 2011 YouTube, LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno, CA 94066
 

બાર ગાઉએ બોલી બદલાય – This is a travelling Joke !

This is a travelling Joke !

બાર ગાઉએ બોલી બદલાય

8 CommentsPosted by  on June 26, 2009

કયા ગુજરાતીએ આ કહેવત નહીં સાંભળી હોય?

લ્યો તાણીં ઈની પ્રતીતી કરી લો !!

—————————————————-

પ્રશ્ન : ખરચું એટલે શું ?

રુપીયા ખરચું?

  • ના!

સમય ખરચું?

  • ના!

પ્રયત્ન ખરચું?

  • ના!

તમે કહેશો , “ ત્યારે બોલોને મારા બાપલીયા, શું ખરચું? “

અલ્યા ભાઈ! સવાલ તો સમજો … પુછ્યું છે  – ‘ ખરચું એટલે શું? ‘

જવાબ જાણવા ડો. મૌલિક શાહના બ્લોગ પર જવા અહીં ‘ક્લીક’ કરો

આ હાસ્યલેખ વાંચ્યા પછી, આ અદકપાંસળી જીવને થ્યું કે. હાલ્ય! આ કાઠીયાવાડી શબદ જોડણીકોશમાં છે કે નહીં, તેની ચકાસણી કરું. રતીકાકાના લેક્સીકોનમાં તો ન મળ્યો પણ સાર્થ જોડણીકોશમાં એ મળી ગયો. અને અર્થ પણ ડો. મુકુલ પરીખે સમજીને સમજાવ્યો એ જ તો !!

( અહીં નહીં કહું , નહીં તો ડોકટરના કોપીરાઈટનો ભંગ થાય તો?! )

પણ તેની વ્યુત્પત્તી ડોક્ટર સાહ્યેબને હું સમજાવું !!

એનું મુળ છે ફારસી શબ્દ – આપણને   … સોરી! મારા જેવા અમદાવાદીને ન ગમે તેવો  ….  ખર્ચ…

 

અને ભારતમાં કુલ કેટલી ભાષાઓ બોલાય છે તે ખબર છે?

325 !!

( અને સ્થાનીક બોલીઓ તો અલગ!)

આ લીસ્ટ પણ જોઈ લો .

હાસ્ય સાથે યોગ… યોગી રમેશ.- ધવલરાજગીરા

હાસ્ય સાથે યોગ… યોગી રમેશ.

ધવલરાજગીરા ને યોગી રમેશ સાથે વાતો થઈ.

એ ન્યુયર ઈવ ફોનીક્સમા ઉજવવાનાછે.

આજ કાલ અમેરીક પ્રજાને એ ૧૯૮૫ થી અને ભારતમા છેલ્લા ૫૦ વર્ષથી હાસ્ય સાથે યોગ શીખવાડે છે.

Yesterday, He talked to with Hasyasarbar Editor.

He was looking forward to meet All who wish to join with him  for LOL Laughfing Out Loud !

Send his link with the E Mail.

Hello …Divine Rajji,
Many blessing to you for the great seva to all souls.
With laughter,
Guru Yogi Ramesh{ Founder of Universal and Laughing Yoga}.
Office: 1(877) 367-9642 (Toll Free)
મકતમા જોવા નિચે ક્લિક કરો……………………….

સન્ચાલક

હાસ્યદરબાર

દશેરાના દિવસે હાસ્ય દરબાર

દશેરાના દિવસે  હાસ્ય દરબાર 

WE ARE STILL WITH YOU.

FIVE YEARS COMPLICATED ON OCTOBER 2nd.

SIXTH YEAR AND RUNNING….AND WILL KEEP

RUNNING.

TODAY  IS DASHERA….OUR INDIAN BIRTHDAY..

WE ARE AS A TEAM AND SUPPORT OF SURFERS STILL ON

THE ROAD RUNNING……

AND HOPEFULLY KEEP GOING…..

THANKS TO ALL

CONTRIBUTORS, BLOGGERS AND SURFERS

http://dhavalrajgeera.wordpress.com/2006/10/06/%E0%AA%85%E0%AA%A1%E0%AA%A7%E0%AB%8B-%E0%AA%B9%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B8-%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%B0/#comments

“DHAVALRAJGEERA”

EDITOR

HASYDARBAR

હતા તેમના તેમ બિનદાસ -રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

આમને ઓળખ્યા?

ન જ  ઓળખોને? હું ય કોલેજકાળના આ ગોઠિયાની છબીને ન ઓળખી શક્યો.

એ છે –

મગજના ડોક્ટર – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

મગજનું  ઓપરેશન થઈ ગયા બાદ એ હતા એવા ને એવા બિન્દાસ થઈ ગયા છે; એમ આ કવિતામાં ગાય છે.

====================

આ તે શુ થયુ?

ખાલી માથૂ દુખે!

૫ મી મે ૨૦૧૧ થી.

ટાયલેનોલ કે મોટ્રેન થી કામ ચાલે.

પુછે બધા સ્વજન

માથુ ફોડ્યુ કે ફુટયુ ?

‘ના’ માં મળે જવાબ.

તો શાને લોહી વહુયુ?

જવાબ નથી મગજના ના ડોકટરો પાસે.

એક દરદી, એક સર્જન.

કરી બેભાન, ને વાઢ કાપ.

– ૨૩ મે ૨૦૧૧.

મગજના બહારના ડ્યુરલપટને કાપી….

સાફ કર્યા પટ લોહી ને દુર કરી.

સ્વાભાવિક ભરાયા પાણી ને હવા.

સીટી હેડ સ્કેન મા દેખાય પાણી ને હવા.

ફોનપર,

ભાનમા,

મિત્ર મિત્રને વાતમાં પુછે!

ભાઈ સુરેશ કહે -“તારા મગજ મા ભરાઈ છે હવા ને પાણી!

મગજ ખસી ગયૂ છે!”

રાજેન્દ્ર  કહે – (મગજના ડોકટર))

તાજા ઘા ને બન્ધ કર્યા….

ડ્યુરલપટ શિવી,

ખોપરીના કાણાને કાપેલા હાડકાને પાછા મુક્યા.

ટાયટેનીયમ પ્લેટો ને માર્યા માઈક્રો સ્ક્રુ,

માથાના તાજા ઘા ને બન્ધ ક્ર્રી.

મગજ ખોપરી છોડી ના નિકળે માટે.

સીટી હેડ સ્કેનમાં

ન દેખાય પાણી ને હવા.

હ્તા તેમના તેમ બિનદાસ.

હવે

કરતાતા તે કરો!

બિનદાસ.

——————–

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી 

– જુન ૩૦ ૨૦૧૧

——

એની સર્જરી કેવી હતી તે જોવું છે ? અહીં ‘ક્લિક’ કરો

http://www.videosurf.com/video/acute-subdural-hematoma-dr-a-zitouni-97541635?vlt=kosmix

અને મેં કરી દીધો …
મિત્રને ૧૯૬૮માં હતો તેવો…
નવજુવાન