હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

અંકગણિત (Arithmetic) કોયડો – ૮

આ એક લાંબી લચક સંખ્યા છે:

૩૨૮૬૭૮૦૨૫૩૭૩૯૫૮૪૬૪૫૧૨

હવે આ સંખ્યા ઉપર ભાગાકારની મહેનત કર્યા વગર માત્ર સા.બુ. અને/અથવા કોઈક નિયમોના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના ‘હા’ કે ‘ના’માં જવાબ આપો. (‘હા’ માટે ‘Y’ અને ના માટે ‘N’ પ્રયોજો.)

નિ:શેષ એટલે ભાગાકાર કરતાં છેલ્લે ૦ શેષ વધે તે

(૧) આ સંખ્યાને ૨ વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય ? = Y/N

(૨) આ સંખ્યાને ૪ વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય ? = Y/N

(૩) આ સંખ્યાને ૮ વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય ? = Y/N

(૪) આ સંખ્યાને ૫ વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય ? = Y/N

(૫) આ સંખ્યાને ૩ વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય ? = Y/N

(૬) આ સંખ્યાને ૯ વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય ? = Y/N

(૭) આ સંખ્યાને ૧૧ વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય? = Y/N

નોંધ :-

જવાબ માટે માત્ર પ્રશ્ન નંબર અને સામે Y/N લખો.

-વલીભાઈ (પ્રશ્નકર્તા)

* * *

નિયમોની જાણકારી સાથેનો ઉત્તર અને સહયોગીઓની યાદી બે દિવસ પછી જાહેર થશે.

Comments are closed.

%d bloggers like this: