હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ગણિત ગમ્મત – ૧૫

એક ટોપલીમાં પાંચ સફરજન છે. પાંચ છોકરાઓને એક એક સફરજન આપવાનું છે, પરંતુ એક સફરજન ટોપલીમાં બાકી રહેવું જોઈએ. (આ તો હસવું અને લોટ ફાકવા જેવું ન ગણાય!)

Courtesy : Google

-વલીભાઈ મુસા (રજૂકર્તા)

* * *

ઉકેલ અને List of Participants રાબેતા મુજબ જાહેર થશે, ઉતાવળે આંબા પાકે નહિ, ખરું કે!

Comments are closed.

%d bloggers like this: