•  સાભાર …Mr.Prabhulal H. Bharadia

   

  *पत्नियों का विकास क्रम* 💎
  *1960  में -*
   
  पति :- एक कप चाय..!!
  पत्नी – (पहले से… लिए खड़ी मिलती थी)
   
  *1970 में -*
   
  पति :- एक कप चाय.!!
  पत्नी :- अभी लाई जी…
   
  *1980 में -*
   
  पति :- एक कप चाय..!!
  पत्नी :-  लाती हूँ..।
   
  *1990 में -*
   
  पति :- एक कप चाय..!!
  पत्नी :-  ला रही हूँ , थोड़ा सब्र रखो…
   
  *2000 में -*
   
  पति :- एक कप चाय..!!
  पत्नी :- लाऊँगी अभी..,
  सीरियल में… ब्रेक आने दो…
   
  *2010 में -*
   
  पति :- एक कप चाय..!!
  पत्नी :-  हल्ला न करो,  देती हूँ… नहीं तो खुद ही बना के पी लो…
   
  *Now a days – 2017*
                                                             पति :- एक कप चाय..!!
  पत्नी :- क्या कहा…..?? 
  पति :- एक कप चाय बनाने जा रहा था, सोचा तुमसे भी.. पूछ लूँ..,
  पियोगी क्या..??
   
  😜😝😛😜😝😛😝😜