હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૬૧

પ્રશ્નત્યાં શહેર છે, પણ ઘર નથી. જંગલ છે, પણ ઝાડ નથી. નદી છે, પણ માછલી નથી.

તે શું છે? 

Comments are closed.

%d bloggers like this: