હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૫૬

પ્રશ્નબધાંને તેની જરૂર હોય છે, પણ તેમણે તે બીજાને આપી દેવી જ પડે છે. તે કોણ?

Comments are closed.

%d bloggers like this: