હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

રમુજી વ્યાખ્યાઓ …. સદા બહાર ચંદ્રકાંત બક્ષી

One response to “રમુજી વ્યાખ્યાઓ …. સદા બહાર ચંદ્રકાંત બક્ષી

  1. ગોદડિયો ચોરો… January 5, 2017 at 11:29 pm

    એકદમ સચોટ મજા આવી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: