હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૪૮

પ્રશ્ન એવું શું છે જે…

  • ઈશ્વર કરતાં મોટું છે.
  • સેતાન કરતાં વધારે ખરાબ છે.
  • ગરીબ પાસે છે.
  • અમીરને એની જરૂર છે.

Comments are closed.

%d bloggers like this: