હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Dog Alarm Clock

  • Dog Alarm Clockસવારે ઉઠવા માટે મુકેલ ઘડિયાળનો એલાર્મ બેલ વાગીને બંધ થઇ ગયો છે પણ ઊંઘણશી માલિક ઊંઘ્યા કરે છે.

  • ઘરનો પાળેલો કુતરો માલિકને કેવી રીતે ઉઠાડે છે એ આ બે રમુજી વિડીયોમાં જુઓ .

    Top 10 of the funniest Dog Alarm Clocks (Dogs waking up their owners)

One response to “Dog Alarm Clock

  1. Anila Patel July 8, 2016 at 1:55 pm

    Tu, tu tara karta kootaray sara, evu kyak vachyu hatu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: