હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હેંડો લ્યા! બાબલા બેબલી બનવા ….

સાભાર –  ડો. કનક રાવળ 

બે નમ્બરના બાબલા શ્રી!
( પહેલો નમ્બર …. હિમ્મતલાલ આતા !!! )

Advertisements

3 responses to “હેંડો લ્યા! બાબલા બેબલી બનવા ….

  1. P.K.Davda April 25, 2016 at 9:32 am

    વાહ! આતાજી ખરૂં શોધી લાવ્યા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: