હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

ભમરડાની “ટોપ” તરકીબો …!!

તમે નાના હશો ત્યારે ભમરડા તો ફેરવ્યા હશે જ પરંતુ આવી રીતે કદી નહિ !

This is next level trick shots using a top!

Probably didn’t think you could do this with a spintop.

Spintop Snipers | Amazing Top Trick Shots!

Advertisements

2 responses to “ભમરડાની “ટોપ” તરકીબો …!!

  1. સુરેશ April 8, 2016 at 6:39 am

    ઠોઠ નિશાળિયાને ભમરડાનો ‘ભ’ કે ‘ઢ’ કેમ કહેતા હશે?

  2. Anila Patel April 7, 2016 at 10:45 pm

    Aavi rite bhamardo feravata nathi avadtu pan ajey bhamardo fervi janu chhu.
    Koi fervatu hoy to ajey hath ajmavi lau chhu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: