હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

શિસ્ત જાપાનદી…

સાભારશ્રી. બટુક ઝવેરી, ગુડગાંવ

( ‘દી’… બટુકભાઈના સ્વર્ગસ્થ, શિખ પત્નીની યાદમાં )

Advertisements

2 responses to “શિસ્ત જાપાનદી…

  1. bgjhaveri2009 December 24, 2015 at 9:51 pm

    Thanks Sureshbhai !
    [ Gujarati ‘ni’ = Punjabi ‘di ‘ ]

  2. Vimala Gohil December 24, 2015 at 3:35 pm

    unbelievable .but it is japan so …… .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: