હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

લગ્નની લાયકાત … !

Courtesy- Hiral Shah 

લગ્ન કરો એ પહેલાંની એક મોટી જરૂરીઆત કઈ ?
 
જવાબ- આ જોકમાંથી વાચો …!

Sorry !

One response to “લગ્નની લાયકાત … !

  1. La' Kant " કંઈક " December 14, 2015 at 7:13 am

    It’s REALLY ‘ …a TRAINING’ WORTH …..a lot…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: