હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આજની જોક … અંગ્રજીમાં …A wise Italian Grandfather .

સાભાર -શ્રી શરદ શાહ 

Wise Italian Grandfather

An old Italian man in Brooklyn is dying.He calls his grandson to his bedside,

“Guido, I wan’ you lissina me. I wan’ you to take-a my chrome plated…38 revolver so you will always remember me.”

“But grandpa, I really don’t like guns. How about you leave me your Rolex watch instead?”

“You lissina me, boy! Somma day you gonna be runna da business, you gonna have a beautiful wife, lotsa money, a big-a home and maybe a couple of bambinos.

Somma day you gonna come-a home and maybe finda you wife inna bed with another man. Whatta you gonna do then? Pointato you watch and say, ‘Times up!’?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: