હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

અમેરિકાનો કોમેડિયન અમેરિકનો વિષે ….

Courtesy-Mr.Sharad Shah

Read what an American Comedian George Carlin says

about America

“We’ve learned how to make a living but not a life. We’ve added years to life, not life to years.”

Carlin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: