હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

બિલ્લીના ચાના પ્યાલામાં ધીરૂભાઈ

અમારા ‘બેખબરપત્રી’મારફત તરોતાજા સમાચાર…

આપણા હુરટી કલાકાર મિત્ર ધીરૂભાઈ
catકાયાકલ્પ કરીને સાવ નાનકડા થઈ ગયા છે !

Advertisements

2 responses to “બિલ્લીના ચાના પ્યાલામાં ધીરૂભાઈ

  1. Vinod R. Patel June 30, 2015 at 2:33 pm

    ‘બેખબરપત્રી’મારફત તરોતાજા સમાચાર…
    ચા ના કપમાં ગળા ડૂબ ધીરુભાઈ

  2. Bhanu Vyas June 30, 2015 at 8:29 am

    Nise & good , I like .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: