હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

આધુનિક કબીરવાણી – ૨

સાભાર – શ્રી. ગોવિંદ પટેલ –   સપન ”જેસરવાકર’

એસી દેખન મેં ગયા
એસી મિલા ન કોય
જબ ઘર લૌટા આપણે
ગર્મી મેં એસી-તેસી હોય !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: