હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Multi tasking at ATM

Courtesy -Shri Sureshkant Patel

FB1

Advertisements

2 responses to “Multi tasking at ATM

  1. Jitendra Mevada January 29, 2015 at 2:15 am

    સ્ટેટ બેંકમાં જન ધન યોજના હેઠળ ખાતુ ખોલવા બદલ બેંકે ધન ઉપાર્જન કરવા જગ્યાની ફાળવણી કરી લાગે છે.

  2. dee35 January 29, 2015 at 12:25 am

    સ્ટેટ બેંકના વોચમેનનો જમાઈ હશે.અથવા નવું ખાતું ખોલાવવાની બાંહેધારી આપીને બેઠક મેળવી હશે!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: