હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Life is Not Easy for a Common Man

Image

ट्रेफिक हवलदार – लायसेंस बताओ!
चालक – नहीं है साब!
ट्रेफिक हवलदार – क्या तुमने ड्रायविंग लायसेंस बनवाया है?
चालक – नहीं।
ट्रेफिक हवलदार – क्यों?
चालक – मैं बनवाने गया था, पर वो पहचान पत्र माँगते हैं। वो मेरे पास नही है।
ट्रेफिक हवलदार – तो तुममतदाता पहचान पत्र बनवा लो।
चालक – मै वहाँ गया था साब! वो राशनकार्ड माँगते है। वो मेरे पास नहीं है।
ट्रेफिक हवलदार – तो पहले राशन कार्ड बनवा लो।
चालक – मैं म्युनिसिपल भी गया था साब! वो पासबुक माँगते हैं।
ट्रेफिक हवलदार – तो मेरे बाप बैंक खाता खुलवा ले।
चालक – मैं बैंक गया था साब! बैंकवाले ड्रायविंग लायसेंस माँगते

Advertisements

2 responses to “Life is Not Easy for a Common Man

  1. સુરેશ જાની June 29, 2014 at 11:46 am

    સાહેબ,વેવારિક વાત કરો ને? !!

  2. mdgandhi21, U.S.A. મે 28, 2014 at 2:10 pm

    આના જેવો પણ થોડો જુદો કાયદો અમેરીકામાં પણ છે…..જો ડ્રાઈવીંગ લાઈસન્સ લેવું હોય તો રેસીડેન્સીયલ પ્રૂફ માંગે અથવા બેંકનું સ્ટેટમેન્ટ માંગે. એ પણ એમાં આગલા મહીને એકાદું ટ્રાન્સેક્સન થયેલું હોવું જરૂરી છે, અને રેસ્સેડેન્સીયલ પ્રૂફ માટે પોસ્ટ ઓફીસ જાઈએ અથવા બેંકમાં ખાતું ખોલાવવા જઈએ તો ડ્રાઈવીંગ લાઈસન્સ માંગે………ભારતમાં આધાર કાર્ડ કે વોટર આઈડી કઢાવવું હોય તો પેન કાર્ડ માંગે, અને પેન કાર્ડ કઢાવવું સહેલું છે…..ફેરીયાઓ અને ઝુંપડપટ્ટીઓ વાળા પાસે પણ પેન કાર્ડ, વોટર આઈડી કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ હોય છે……………………………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: