હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

Judgement !

કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હતો. કેસની સુનાવણી શરૂ થઈ એટલે વકીલ ઉભા થયા અને જજને કહ્યું…
વકીલ: માઈ લોર્ડ, કાયદાના પુસ્તકના પેજ નંબર ૧૫ અનુસાર મારા અસીલને બા-ઈજ્જત છોડી દેવા જોઈએ.
જજ: પુસ્તક રજૂ કરો..
પુસ્તક રજૂ કરાયું. જજે પેજ નંબર ૧૫ ખોલ્યું તો અંદર ૧૦૦૦ની ૧૦ નોટ હતી.
જજે હસીને કહ્યું, ‘બહુ સરસ. આવા બીજા બે પુરાવા રજૂ કરો.’

Advertisements

One response to “Judgement !

  1. vkvora Atheist Rationalist September 4, 2013 at 11:44 am

    પછી સામેવાળો રુપીયા આપશે એટલે તારીખ ઉપર તારીખ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: