હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

શું સારું ?

દિકરો – પપ્પા હું સંયોજીત કુકર્મ (organized crime) કરવા માંગુ છું. લુંટારો બનું કે મિનીસ્ટર ?
બાપા – મિનીસ્ટર બન એમા જેલમા જવાની સંભાવના ઓછી છે !

Advertisements

4 responses to “શું સારું ?

  1. nabhakashdeep September 4, 2013 at 5:09 pm

    Aashrama kholo ne lahera karo.

  2. Theron U. Yates September 4, 2013 at 4:29 am

    દિકરો – પપ્પા હું સંયોજીત કુકર્મ (organized crime) કરવા માંગુ છું. લુંટારો બનું કે મિનીસ્ટર ? બાપા – મિનીસ્ટર બન એમા જેલમા જવાની સંભાવના ઓછી છે !

  3. vkvora Atheist Rationalist September 3, 2013 at 8:40 pm

    ક્યારેક બંદુકની ગોળી લાગે?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: