હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

વન મેન બેન્ડ

Advertisements

3 responses to “વન મેન બેન્ડ

  1. Vipul Desai July 21, 2013 at 2:44 pm

    આપણા ગુજરાતી કલાકાર કાંતી પટેલને જો સાંભળ્યા હોય તો તે અદભુત અવાજ કાઢીને લડાઈ, મીલેટરી બેન્ડ એવા કંઈ કેટલા અવાજો કાઢતા હતા. એમણે પ્રોગ્રામ આપવાનું બંધ કર્યાને ૨૦ ઉપર વર્ષો થઇ ગયા. તેઓ શિક્ષક હતા અને પાછળથી તેમને આને કારણે ગાળામાં પ્રોબ્લેમ થયા હતા. આજથી ૪૦ વર્ષો ઉપર તેમણે આખી દુનીયામાં સફર કરીને પોતાની કળા બતાવી હતી કે જયારે પરદેશમાં પ્રોગ્રામ આપવો એ પણ એ એક ભારે તકલીફવાળું કામ હતું. જો હું ભૂલતો નહી હોઉં તો કે.લાલ પણ એમને સાથે લઈ જતા હતા.

  2. Vinod R. Patel July 21, 2013 at 10:20 am

    ગળાના અવાજનો ઉપયોગ કરીને એક માણસનો આવો અદભુત સંગીત પ્રોગ્રામ પહેલીવાર

    જોવા અને સાંભળવા મળ્યો ! કાળા માથાનો માનવી શું નથી કરી શકતો . કમાણી કરવાની

    એક નવી જ રીત !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: