હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૩૦; જવાબ

સાભાર – શ્રી. શરદ શાહ

એક માળના, ચાર રૂમ ધરાવતા,  ઈંટોના મકાનને પૂરું કરવા કેટલી ઈંટો જોઈએ?

સાચો જવાબ 

એક જ ઈંટ ( ગમે  તેટલી સાઈઝનું મકાન હોય; છેલ્લી ઈંટે જ એ પુરું થાય.)

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો

  • સુરેશ ઝવેરી

ભાગ લેનાર અન્ય મિત્રો

  • ભરત પંડ્યા, જદુભાઈ, રજનીકાન્ત શાહ, વિનોદ ધનક, મનસુખલાલ ગાંધી, ઉમેશ, વિનોદ પટેલ 
    –   શૂન્ય ( એક માળનું ચાર રૂમ ધરાવતું ઈંટોનું મકાન તો પુરું થયું હોય તો જ મકાન કહેવાય ને ?)
    – સૌને સવાલ ફરીથી વાંચવા વિનંતી. ‘મકાન પુરું કરવા માટે !!’
  • એમ.જી. ડુમાસિયા, મોહનભાઈ પટેલ 
    – એક મકાન જેટલી

——————-

વાચકોને સૂચના – 

         અમુક મિત્રો જૂની કસોટીઓના જવાબ પણ હજુ આપ્યા કરે છે.

         હવે પરીક્ષા પતી ગયા પછીનાં પેપરોનો ઉપયોગ યાદ છે ને? એમનું  સ્થાન પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માટેની ગાઈડોમાં હોય છે !!

અને આ રહી એ  ‘ ગહન શાસ્ત્ર ‘ ની  ગાઈડ !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: