હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

મોટેથી ગાવાનું હોં !

સાભાર –  શ્રી. પ્રવીણ ભટ્ટ

pb7

2 responses to “મોટેથી ગાવાનું હોં !

  1. dhirajlalvaidya મે 4, 2013 at 5:43 am

    આ છોકરાઓ મોટેથી પ્રણવનો નાદ કરતાં હશે ?! ૐ……ઓ…ઉ……મ્

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: