હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

તોફાની મમ્મી

સાભાર – શ્રી. મનસુખલાલ ગાંધી

weight

3 responses to “તોફાની મમ્મી

  1. Vinod R. Patel April 26, 2013 at 5:00 pm

    આ મમ્મી માટે દીકરીનો વજન કરવાનો કાંટો કામ નહી લાગે !

  2. bharatpandya April 25, 2013 at 11:09 pm

    સામાન્ય રીતે મારી બૈરી વજન કરવા કાંટા પર ઉભિ રહે ત્યારે કાંટો કે છે એક પછી એક ઉભા રહો, એક સાથે બે જણા નહિ ચાલે !

  3. bharatpandya April 25, 2013 at 11:05 pm

    મારી વાઇફ એક્વાર વજન કરાવતા કહે ” આ મારો રુમાલ જરા પકડો ને મારું વજન વધી જશે !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: