હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હોશીયારીની કસોટી

એવી કૈ વસ્તુ છેજે સોફેસ્ટિકેટેડ લોકો રુમાલમા સાચવી ગજવામા મુકે છે ને સામાન્ય માનસો કાઢી ને ફેંકી દે છે.

બહુ રાહ નહી જોવરાવું
જવાબ
શેડા

One response to “હોશીયારીની કસોટી

  1. DILIPKUMAR S. AMIN. April 10, 2013 at 9:34 am

    nakmathi nikadto kachro jene gujaratima `lint` kahe chhe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: