હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

હુંશિયારીની કસોટી – ૧૫

  સાભાર – શ્રી. શરદ શાહ

જો એ ચીજ વધારે અને વધારે તમારી પાસે રહે છે; તો તમે એને વધારે ને વધારે પ્રમાણમાં જોઈ શકતા નથી.

પ્રશ્ન

એ શું છે?

Comments are closed.

%d bloggers like this: