હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

વળી થોડીક જોક્યું

“મારી પત્ની ત્વcha નીખaરવા કાદવ મોઠે ચોપડે છે” “એનાથી દેખaવ સુધરે છે ?’ “હા, થોડા વખત માત્ર, પછી કાદવ ખરી જાય છે ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“અલી , તારો પ્રથમ દ્રશ્તીનો પ્રેમ હતો. ” “ના બીજી દ્રશ્તીનો,પહેલી દ્રશ્તી એa તે કેટલો પૈસાદાર છે તે જ્હબર પડી નહોતી ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મનુ ‘ ચન્દુ ગાડી આગળ નહી જાય પેત્રોલ ખલાસ છે”  ‘]

ચndu -” કાઈ વાંધૉ નહી પાછી લઈલે ઘર ભેગા થીયેં’ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ મનુ – ચદુ તને ખબર મન હું જન્મ્યો ત્યારે ૨૧ તોપ ફુટીતી ચન્દુ – આલેલે એકવીશે એક્વીશે નીશાન ચુકી ગ્ગ્યા ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ નીબંધ અને કવીતા મા શું ફેર ? વહુ કે વર બોલે એ નીબણ્ધ અને પ્રેમીકા કે પ્રેમી બોલે એ કવીતા. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

વર કે’ ” હું કમાતો ન હોત તો તું શું ખરચત ? વહુ – તું કમતો નહોત તો હું જ ન હોત. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પોસ્તમાસ્તર – આ કવર નું વજન વધારે ઃએ વધુ તીકીટ લગાડો – “તો તો સાહેબ વજન ઓર વધી જશે !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: